Table of Contents

Contact Us

The Department of Environmental Economics and Management

The Robert H. Smith Faculty
of Agriculture, Food and Environment
The Hebrew University of Jerusalem

PO Box 12, Rehovot 76100
Fax: 08-9466267

Department Head:
Prof. Ayal Kimhi, Tel: 08-9489376

Head of the teaching program:
Dr. Ohad Raveh, Tel: 08-9489373

Secretary: 
Meital Kappach, Tel: 08-9489230

מאמרים בעברית

משק המים--סקירה מאויירת7.73 MB
מורשתו הכלכלית של רן מוסנזון203 KB
מים וחקלאות151 KB
שווקים למים143 KB
שילוב תנאי אי-וודאות בניהול משק המים183 KB
משטר מלח בר-קיימא במאגר החוף160 KB
הרצאה: מחירי המים בעידן ההתפלה100 KB
הרפורמה בתעריפי המים בחקלאות65 KB
הקצאה תת-אופטימלית של מים שפירים135 KB
משק הקולחים - עלויות ומחירים442 KB
עובדים זרים ושינויי מבנה בחקלאות217 KB
אור השמש100 KB
ההסדרה הכלכלית של משק המים66 KB
משק המים באנגליה ובווילס314 KB
הביקוש למים ברשויות המקומיות604 KB
קווים לדמותה של רשות המים הממשלתית החדשה184 KB
ההסדרה הכלכלית של שני משקי המים168 KB
מהספר הלבן לגישה ההולנדית - התייעצות הממשלה הבריטית בציבור94 KB
חוק המים החדש118 KB
אל המנהל הנכנס של הרשות הממשלתית למים ולביוב61 KB
רגולטור שבוי ועין הציבור97 KB
זאב קלונר - על גשם והשקיה37 KB
על מחירים והיטלים136 KB
ביקוש שיא ואמינות הספקה96 KB
חילופי תקופות גשומות ושחונות113 KB
אקראיות המשקעים ומחירי המים בארבע עונות גשם110 KB
מים בישובים הפלסטיניים144 KB
הספקת מים אמינה ובת-קיימא97 KB
כיצד הגענו למשבר?84 KB
שילוב מים טבעיים ומותפלים להספקה אמינה100 KB
תובנות של חבר ועדת החקירה144 KB
התעריפים החדשים בתאגידי המים והביוב181 KB
הערות על קביעת התעריפים145 KB
מלים אחדות על עלויות ותעריפים132 KB
פריון המים בחקלאות133 KB
תקציב הממשלה במשק המים בעשור האחרון291 KB
שליטים ואזרח126 KB
תקציב וביצוע117 KB
ארגון ההשקיה במערב ארצות הברית -אז ועתה120 KB
מים בדרום קליפורניה122 KB
בעקבות הביקורת153 KB
הצמיחה והדעיכה של הקואופרציה האידאולוגית בחקלאות310 KB