Table of Contents

aliza fleischer

Prof. Aliza Fleischer

Professor, Vice Dean for International Affairs
Head, International School of Agricultural Sciences
Yekutiel X. Federmann Chair in Hotel Management
Phone: +972-(0)8-9489144
Economics of tourism, Rural tourism, Economic value of open space & agricultural landscape.

Contact Us

The Department of Environmental Economics and Management

The Robert H. Smith Faculty
of Agriculture, Food and Environment
The Hebrew University of Jerusalem

PO Box 12, Rehovot 76100
Fax: 08-9466267

Department Head:
Prof. Ayal Kimhi, Tel: 08-9489376

Head of the teaching program:
Dr. Ohad Raveh, Tel: 08-9489373

Secretary: 
Meital Kappach, Tel: 08-9489230

תיירות ואנושות

תיירות ואנושות - אנו בתחילתה של ידידות מופלאה

התיירות כפי שאנו מכירים אותה היום כמסות של אנשים ממעמד הביניים העוזבים את חיי היום יום שלהם בבתיהם והופכים לתיירים באזורי עולם שונים היא תופעה חדשה למין האנושי. מממצאים ארכיאולוגים עולה כי האנושות, כלומר אנו כהומו ספיינס, קיימים כ-150,000 שנה מתוכם במשך 140,000 התקיימנו כציידים ולקטים ונדדנו ממקום למקום. לא היה מקום לתיירות בתקופה זו כי ממילא היינו נוודים. לפני 10,000 שנה עם המהפכה החקלאית עברה האנושות להתגורר במקומות של קבע. אז נוצר לפחות התנאי הראשון לקיום תיירות, לאנשים היה מקום מגורים קבוע ממנו הם יכלו לצאת ליעדי תיירות. אך תנאי זה עדיין לא הספיק, מרבית האנושות עדיין לא צרכה תיירות. אנשים עברו ממקום למקום בעיקר לצורכי חיפוש מקורות פרנסה, מסחר, מלחמה וניהול אימפריות. יתרה מזאת, עד המאה השלוש עשרה חלקי האנושות לא היה מחוברים, החלקים השונים לא ידעו על קיומם של חלקי עולם אחרים. כך שגם יעדי התיירות היו מוגבלים. מגלי עולם התחילו לגשר בין חלקי העולם השונים ויעדי התיירות התרחבו וגדלו. אך גם זה לא הספיק. היו מתי מעט בעיקר מהמעמדות החברתיים הגבוהים שצרכו תיירות אך מרבית האוכלוסיה היתה מרותקת לקרקע אותה עבדה.

תחילת צמיחתה של התיירות בצורתה הנוכחית נבט במהפכה התעשייתית, במאות השמונה עשרה והתשע עשרה. בשלהי התקופה זו קרו כמה דברים: גדל חלקו של מעמד הביניים עם הכנסה פנויה ופנאי שרק עם קיומם ניתן לצרוך תיירות. כמו כן התפתחו תשתיות ואמצעי תחבורה זמינים ומהירים. בשלב זה בשלו כל התנאים ההכרחיים ליצירת ביקוש לתיירות. ביקוש זה נענה על ידי יזמים שהשקיעו והקימו את העסקים המשרתים תיירים, הכוללים, עסקי תחבורה, בתי מלון, אטרקציות מסעדות ועוד. למעשה המין האנושי עוסק בתיירות המונית רק במאה השנים האחרונות המהוות רק 0.06% מ-150,000 שנות קיומו. לצורך המחשה 0.06% מאורך חייו של אדם בן שמונים הוא חצי חודש. התיירות היא תינוקת בת שבועיים יחסית לגיל של המין האנושי, כלומר היא רק נולדה.

מאז שנולדה היא גדלה בקצב מסחרר, מספר התיירים הבינלאומיים גדל פי 40 משנת 1950 ועד היום לעומת כלל אוכלוסיית העולם שגדלה פי 2.8. ההכנסות מתיירות גדלו בקצב גבוה יותר וכל זה כאשר מתעלמים מתיירות הפנים שאותה קשה יותר לאמוד. עם זאת עדין רק חלק קטן מאוכלוסיית העולם יכול להרשות לעצמו לצרוך תיירות. תושבי סין והודו רק התחילו לזרום לשוק התיירות עם התפתחותן הכלכלית ויש אוכלוסיות גדולות שעדין רחוקות מהיום בו יוכלו לתייר. מה זה אומר לנו העוסקים בתיירות? זה אומר שאנחנו רק בתחילת הדרך והפוטנציאל הכלכלי הטמון בתיירות הוא עצום. אך ברצוני להעיר את תשומת לבנו כי יש לכלכל את מעשינו בזהירות. אם ניתן לכל מיליוני התיירים להציף את אתרי התיירות ללא פיקוח, תכנון וחשיבה הבסיס התיירותי עליהם הם מושתתים יעלמו במהרה. אם נעשה זאת נכון זוהי אכן תחילתה של ידידות מופלאה.

Nov 18th, 2012